Education International, Belgium (vzw) – EIB – is een pluralistische organisatie en werkt volledig onafhankelijk van elke politieke, religieuze of ideologische macht. Education International, Belgium (vzw) eist volledige vrijheid in het uitoefenen van haar taak.

Education International, Belgium (vzw) en al haar vrijwilligers erkennen en respecteren de inhoud van het `Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind’ (aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989), en voeren hun taken en verplichtingen uit in de geest van dit verdrag.

Education International, Belgium (vzw) geeft aan meisjes uit kansarme gezinnen, ongeacht de ideologie, religie of etnische achtergrond, gratis studiebeurzen, kindvriendelijk onderwijs en trainingsmogelijkheden, voedsel en medische hulp, kleding, bescherming en onderdak en alle andere hulp noodzakelijk om deze meisjes voor te bereiden op een veilige toekomst als zelfstandige en onafhankelijke vrouwen met gelijke rechten en kansen.

Education International, Belgium (vzw) biedt kwaliteitsvol, emancipatorisch en kindvriendelijk basisonderwijs aan; het creëert van een krachtige leeromgeving, aangepast aan de diverse behoeften van de lokale leerlingen- en tehuis populatie; het leidt leerkrachten daartoe op; het voorziet de school van salarissen en werkingsmiddelen, enz.
EIB verspreidt hierover informatie, zamelt fondsen in en organiseert informatieve activiteiten.

Education International, Belgium (vzw) aanvaardt alle culturele, religieuze en politieke aspecten van de sociale context waarin de organisatie haar werk doet, op voorwaarde dat deze aspecten niet strijdig zijn met de verklaringen van de Verenigde Naties: `Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’, `Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind’ en `Internationale Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van Vrouwen’.

Alle werknemers en vrijwilligers in dienst van Education International, Belgium (vzw) werken totaal onafhankelijk van elke politieke, religieuze of economische macht en onthouden zich van elke discriminatie (inclusief seksuele discriminatie), verbaal of fysisch geweld, misbruik en (seksuele) intimidatie.

Alle werknemers en vrijwilligers in dienst van Education International, Belgium (vzw) onthouden zich van elke handeling die schade kan toebrengen aan de veiligheid, reputatie, integriteit en toekomst van de begunstigden, of die de reputatie, de werking en de programma’s van Education International, Belgium (vzw) op lokaal, nationaal en internationaal vlak, in gevaar kan brengen.